Pro autory

 1. nenapodobujte v editoru Word grafickou úpravu, kterou by měl text mít ve vytištěné formě, a rezignujte proto na jakékoli formátování;
 2. příspěvek začíná názvem, poté jménem a příjmením autora, nakonec jeho/její institucionální přináležitostí;
 3. titul (případný podtitul, mezititulky, tj. názvy jednotlivých kapitol či pasáží) je po jednom enteru dán stejnou velikostí písma a stejným řezem jako text příspěvku;
 4. případný podtitul je dán po enteru za titulem;
 5. pod titulem nebo případným podtitulem jsou dva entery a teprve potom následuje text příspěvku začínající
  (a) dedikací nebo
  (b) mottem nebo
  (c) prvním mezititulkem nebo
  (d) první větou;
  * motto v podobě: „motto“ (Šalda 1937, s. 1), případně „motto“ (Šalda: O naší moderní kultuře divadelně dramatické, 1937, s. 1)
 6. tento text je psán typem Times New Roman a velikostí 12, poznámky velikostí 10;
 7. řádkování 1,5;
 8. jednotlivé odstavce nenaznačujte odsazením od levého kraje stránky (tabulátorem), nýbrž ho začněte hned od kraje po enteru předchozího odstavce;
 9. má-li váš text mezititulky, dbejte na to, aby byly číslovány všechny, nebo žádný;
 10. zdůraznění vyznačujte jen kurzivou, výjimečně (je-li kurziva vyčerpána, nebo jde-li o zvýraznění právě v rámci kurzivy, použijte bold, nikoli podtržení nebo p r o l o ž e n í);
 11. pokud citujete delší úryvek (3 řádky a více), oddělujte ho od hlavního textu mezerou, citované pasáže pište stejným písmem velikosti 11 takto:
  … Při jedné z mých prvních návštěv u Pavla Eisnera […] otcovskou radu (Fischl 1988, s. 28).
 12. citování cizího textu ve vašem textu uvozovkami vyznačujte;
 13. bibliografické údaje mají v rámci celého dokumentu jednotnou podobu (kromě autorů, titulů, nakladatelů, domicilů, vročení a stránkování zvažte, zda uvádíte překladatele, editory apod.: pokud ano, měli by být dáni ve všech relevantních případech);
 14. vynechanou část citátu označujte hranatými závorkami s třemi tečkami uvnitř […];
 15. citovaná pasáž prochází v rámci celkové redakce textu úpravou směrem k aktuální pravopisné normě (resp. její „stylově neutrální“ vrstvě – srov. http://prirucka.ujc.cas.cz), názvy zmiňovaných či citovaných textů, periodik, knih ponecháváme naopak v původní podobě
 16. Způsoby citování:
  STUDIE, SKICI a RETROSPEKTIVA (ke studiím připojte ABSTRAKT; v případě RETROSPEKTIVY soupis LIT až za všemi texty – srov. případně poslední č. 13) disponují (za textem) soupisy PRAMENŮ / LITERATURY
  příklady:
  Fischer, Ernst: Původ a podstata romantismu [případně: původní rok vydání]. NPL, Praha 1966, přel. Alexej Kusák, doslov Růžena Grebeníčková [uvádění překladatele, editora apod. dle potřeby, bude-li tady, není třeba v textu].
  Megill, Alan – McCloskey, Donald: The Rhetoric of History. In: J. S. Nelson – A. Megill – D. N. McCloskey (eds.): The Rhetoric of the Human Sciences. University of Wisconsin Press, Madison 1987, pp. 40–60.
  Mukařovský, Jan: O jazyce básnickém. In týž: Kapitoly z české poetiky I. Svoboda, Praha 1948, s. 78–128.
  Moser, Bedřich: O snech. Brejle 5, 1862a, č. 15 (9. 2.), s. 58.
  je tedy možné, ba vhodné v textu (včetně poznámek pod čarou) citovat zkráceně: (Moser 1862b, s. 174) nebo (Megill – McCloskey 1987, pp. 50–51) – vyjma případy, kdy je z nějakého důvodu užitečné, aby citovaný text zazněl „nezabaleně“. Opakovanou citaci uvádějte v podobě: (tamtéž), případně: (tamtéž, s. 1) – v cizojazyčných textech lze použít lat. výraz ibidem, případně ibid.
  Rubriky OTÁZKA PRO…, KRITICKÉ ROZHLEDY a ÚVOD K PŘEKLADU soupisem PRAM a LIT nedisponují, tudíž v poznámkách pod čarou je třeba citovat poprvé „rozbaleně“ – dle příkladů nahoře, podruhé a dál takto: Moser: Můj proces se smrtí, s. 173 [z časopisu] či
  Bolton (ed.): Nový historismus, s. 287 [z knihy].
 17. rozlišujte pomlčku „ – “ od spojovníku „ – “.
  (a) Pomlčku pište bez mezer na obou stranách v případech: 1960–1972, s. 36–39; s mezerami např. 3. – 4. stol., dále při spojení dvou opozit (např. černý – bílý, nahoru – dolů), v bibliografii mezi názvy dvou měst vydání (Paris – London),
  v bibliografii mezi jmény dvou autorů (Vašíček, Z. – Mayer, F.)
  (b) spojovník při spojení dvou slov s ekvivalentním významem (např. matka-živitelka, nůž-zbraň), a dále v obvyklých případech: bude-li, česko-německý apod.
 18. tečku pište vždy až na konci věty a ukončujte jí i každý bibliografický záznam.
 19. Své rukopisy prosím zasílejte na adresu slovoasmysl@ff.cuni.cz

 

Ilustrační příklady standardních licenčních smluv (definitivní podobu smlouvy k podpisu předkládá vždy redakce):
​​Typ smlouvy

Česká verze Anglická verze
​Licenční smlouva bezúplatná – FF UK nabyvatel (autor nezaměstnanec)
  lic_nezam_bezupl_v12-1_CZ.docx lic_nezam_bezupl_v11-1_EN.docx
​​Licenční smlouva úplatná – FF UK nabyvatel (autor nezaměstnanec)
lic_nezam_upl_v11-1_CZ.docx lic_nezam_upl_v11_EN.docx​
Úvod > Pro autory